Osnove mehanike

– Aksijalno opterećeni štapovi konstantnog poprečnog preseka 

Dinamika materijalne tačke 

Drugi Njutnov zakon, diferencijalne jednačine kretanja 

Teoreme dinamike materijalne tačke