Elektrotehnika i električne mašine

Elektrostatika 

Određivanje otpornosti 

– Određivanje kapacitivnosti 

Redna i paralelna veza otpornika 

Redna i paralelna veza kondenzatora 

– Rešavanje kola jednosmerne struje 

Primena metode Kirhofovih zakona

Strujni razdelnik 

Naponski razdelnik 

– Aktivna snaga 

– Primena zakona održanja snage 

– Omov zakon 

Rešavanje kola naizmenične struje

Redna i paralelna veza impedansi

Kompleksna, prividna, reaktivna i aktivna snaga 

Trougao snage

Trofazni sistem