Mehanika fluida 1

Jednačina o promeni količine kretanja

Kompresibilno strujanje 

 Otpori 

– Primena NavijeStoksove jednačine